forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

18052558

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดโครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่ดีงามของนักศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2558

สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เพื่อพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558 ณ กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

13052558

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดโครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง

พร้อมทั้งมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และรับอุปกร์การเรียน

ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 

โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา

07052558

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จัดฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

และครูผู้ทำการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการประจำปี พ.ศ. 2558

โดยมีหลักสูตรเสริมสวย (นวดหน้า สปา) และหลักสูตรการหล่อผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย (วันสงกรานต์)

08042558
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย (วันสงกรานต์) 
จัดพิธีสงน้ำพระพุธทรูป รดน้ำดำหัว ผู้บริหารวิทยาลัย

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

07042558
เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2558   วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  

จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนกลยุทธ์ & พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) 
ระหว่างแผนกวิชา กับ วิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2558

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

20032558
มื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2558  วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การเขียนรายงานการวิจัยประกอบผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ / การผลิตชุดการสอนและสื่อการสอน / การบูรณาการเพื่อยกระดับระบบประกันคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผอ.สำราญ  หงษ์กลาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานเป็นงานในครั้งนี้

 

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

240088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
155
78
1404
238012
4648
1874
240088
Your IP: 54.156.51.193
Server Time: 2018-09-25 22:45:55

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!