forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 


5
นายฉลอง  นพคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลในสายงาน ดังนี้

1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2. งานครูที่ปรึกษา

3. งานปกครอง

4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

 1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ


 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!