forex trading logo


 นายนิรุตติ์  คำพิชิต รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลในสายงาน ดังนี้

1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2. งานครูที่ปรึกษา

3. งานปกครอง

4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

 1.1.jpg
ไม่มีรูป

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ


 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!