forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

รับผิดชอบในการควบคุมดูแลในสายงาน ดังนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป

2. งานบุคลากร

3. งานการเงิน

4. งานการบัญชี

5. งานพัสดุ

6. งานอาคารสถานที่

7. งานทะเบียน

8. งานประชาสัมพันธ์

1.1.jpg
sub.gif

เผยแพร่เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ


 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!