forex trading logo

ระบบบริหารอาชีวศึกษา


 

ประเมินองค์การวิชาชีพระดับกลุ่มจังหวัด

19112557

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออ
กเฉียงเหนือ 5          
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557    
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งป
ระเทศไทย
หน่วย วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ.

11112557

เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษจิกายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
และเข้าร่วมแข่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวน 8 ชิ้น

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

06112557

 

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

และจัดประชุมองค์การวิชาชีพระดับจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

05112557

 

เมื่อวันที 5 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2557

โดยมีนายอาคม  จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ แบ่งเป็น 6 ประเภท มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 23 ชิ้น

การจัดนิทรรศการชมรมการบัญชี 7 ชิ้น และได้รับความร่วมมือจากนักเรียน

นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

ประเมิน อวท.

04112557

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

หน่วยวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

30102557-7

เมื่อวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2557 นายอาคม  จันทร์นาม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พร้อมทั้งรับโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน จาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556

14032557

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โดยมีายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นประธานในพิธี
ในการนี้มีผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติด้วย

director.jpg
sub.gif

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เว็บไซต์น่าสนใจ

Visitors Counter

054146
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
282
312
2014
50073
6494
10039
54146
Your IP: 54.87.109.201
Server Time: 2014-11-21 23:03:57

 

Powered by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย!